علت این که خداوند راضی‌ به رنج‌ و زحمت‌ بندگان‌ خود می شود چیست؟   

علت این که خداوند راضی‌ به رنج‌ و زحمت‌ بندگان‌ خود می شود چیست؟

لینک
۱۳٩٤/۱٢/۳ - سعید نوروزی نژاد

   هیچ انسانی مالک منافع وجودی انسان دیگر نمی شود. هیچ انسانی مالک منافع وجودی ا   

هیچ انسانی مالک منافع وجودی انسان دیگر نمی شود.

لینک
۱۳٩٤/۱٠/٥ - سعید نوروزی نژاد

   آیا انسان‌ برای‌ خدا نفعی‌ دارد که‌ خدا انسان‌ را برای‌ خود خلق‌ کرده‌ است؟   

آیا انسان‌ برای‌ خدا نفعی‌ دارد که‌ خدا انسان‌ را برای‌ خود خلق‌ کرده‌ است؟

لینک
۱۳٩٤/٩/٢٤ - سعید نوروزی نژاد