آیا انسان‌ برای‌ خدا نفعی‌ دارد که‌ خدا انسان‌ را برای‌ خود خلق‌ کرده‌ است؟...   

آیا انسان‌ برای‌ خدا نفعی‌ دارد که‌ خدا انسان‌ را برای‌ خود خلق‌ کرده‌ است؟...

لینک
۱۳٩٥/۱٠/٢٤ - سعید نوروزی نژاد

   ازدواجی که بر اساس مال و ثروت یا زیبایی طرفین صورت گیرد عاقبت...   

ازدواجی که بر اساس مال و ثروت یا زیبایی طرفین صورت گیرد عاقبت...

لینک
۱۳٩٥/۱٠/۳ - سعید نوروزی نژاد

   سنگینی‌ نماز برای‌ انسان‌ غیر مؤمن‌ و سادگی‌ آن‌ برای‌ انسان‌ مؤمن‌...   

سنگینی‌ نماز برای‌ انسان‌ غیر مؤمن‌ و سادگی‌ آن‌ برای‌ انسان‌ مؤمن‌...

لینک

   بیان آداب نشستن در مجالس و راه دادن به کسانی که وارد مجلس می...   

بیان آداب نشستن در مجالس و راه دادن به کسانی که وارد مجلس می...

لینک
۱۳٩٥/٧/٢۸ - سعید نوروزی نژاد