اگر قرآن‌ در ماه‌ رمضان‌ و شب‌ قدر نازل‌ شده‌ باشد چرا بیست‌ و سه‌ سال‌ طول‌ ب   

اگر قرآن‌ در ماه‌ رمضان‌ و شب‌ قدر نازل‌ شده‌ باشد چرا بیست‌ و سه‌ سال‌ طول‌ بکشد؟

لینک